Analýza ISKaždá spoločnosť má svoje vlastné špecifiká a požiadavky na IT infraštruktúru. IT infraštruktúra a informačné systémy sú významnou nákladovou položkou každej organizácie, preto je nutné zabezpečiť, aby boli dostatočne výkonné, efektívne

 a zodpovedajúce potrebám spoločnosti, čomu predchádza dôsledná analýza. 

Cieľom analýzy je vytvoriť presné zadanie pre konkrétny informačný systém. Nedostatočnou analýzou sa odsúvajú problémy, ktoré sa na začiatku zdajú ako „nepodstatné“, ale neskôr sa môžu prejaviť ako vážne a náklady na ich odstránenie sú potom rádovo vyššie. Analýza IS sa skladá z dvoch hlavných častí: zo zisťovania požiadaviek konkrétnej organizácie na IS a následne z tvorby samotného modelu IS. Analýza nového alebo súčasného IT prostredia zároveň ponúka nový pohľad na potreby spoločnosti, ktorý jednoznačnejšie definuje IT služby a produkty.

Naše metódy a techniky prispôsobujeme potrebám zákazníkov, následne zabezpečujeme školenia pri samotnom zavádzaní systému do praxe.

Táto stránka používa len dočasné cookie v rámci aktívnej relácie.